ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนและการนิเทศก์ ของนายดวงเนตร ยะแก้ว เลขที่ 5 หมู่ที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระเบียบปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
       1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
       2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
       3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
       4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
       5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
       6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
       7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
       8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
       9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน 
       10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
       11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
       12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
       13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
       14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
       15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

การประเมินผลการฝกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบติการสอนในสถานศึกษา

    การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นกระบวนการพิจารณาเพื่อตัดสินการปฏิบัติงานของนักศึกษานช่วงเวลาที่กำหนดให้ปฏิบัติงาน
จุดมุ่งหมาย
    เพื่อพิจารณาว่าประสิทธิภาพของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เกิดสัมฤทธิ์ผลหรือไม่เพียงใดนั้น พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้
    1. การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะและงานในหน้าที่ของนักศึกษาฝึกปรสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
    2. ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
    3. คุณลักษณะและการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
    4. ดำเนินงานตามพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
    5. การประมวลผลการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถาศึกษา มีดังต่อไปนี้

    1. แบบประเมินผลคุณลักษณะและผลการปฏิบัิติงานในหน้าที่ของนักศึกษาฝึกปรสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นกาปฏิบัติการสอนนสถานศึกษา (ป.1)
    2. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปรสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นกาปฏิบัติการสอนนสถานศึกษา (ป.2)
    3. แบบประเมินพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปรสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นกาปฏิบัติการสอนนสถานศึกษา (ป.3)
    4. แบบประเมินผลคุณลักษณะและการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกปรสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นกาปฏิบัติการสอนนสถานศึกษา (ป.4)
    5. แบบการประมวลผลการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายฝึกปรสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นกาปฏิบัติการสอนนสถานศึกษา (ป.5)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    1. ผู้บริหารโรงเรียน ทำหน้าที่ประเมินผล ตามประเมินผ ป.1
    2. อาจารย์พี่เลี้ยง ทำหน้าที่ปรเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ ตามแบบปรเมิน ป.2,ป.3 และ ป.4
    3. อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ทำหน้าที่ประเมิน ตามแบบประเมิน  ป.2,ป.3 และ ป.4
    4. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ทำหน้าที่ประเมินผลตามแบบประเมินผล ป.5